معرفی

مشخصات فردی

علیرضا پریزاده

نام - نام خانوادگی : علیرضا   پریزاده

پست الکترونیکی : rparizadeh@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع - تولید صنعتی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373-02-20

علیرضا پریزاده
علیرضا پریزاده

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    مربی
^