پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

علیرضا پریزاده
علیرضا پریزاده

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    مربی
^