زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

علیرضا پریزاده
علیرضا پریزاده

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    مربی
^