دروس

نیمسال دوم 96-95

» کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

» طرحریزی واحد های صنعتی ادامه...

زمینه های تدریس

علیرضا پریزاده
علیرضا پریزاده

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    مربی
^